iPad App : Battery Doctor คำนวนระยะเวลาการใช้งานจากแบตเตอรี่

Battery Doctor แอพตรวจสอบสุขภาพแบตเตอรี่ และระยะการใช้งานโดยคำนวนจากเปอร์เซนต์ที่เหลืออยู่ แล้วแจกแจงออกมาว่าจะเล่นเน็ต ดูหนัง

Read more