iPad App : Battery Boost Magic วางแผนการใช้เครื่องจากแบตเตอรี่

Battery Boost Magic แอพที่ใช้วางแผนการใช้เครื่อง iPad โดยตรวจสอบจากความจุแบตที่เหลืออยู่ แล้วคำนวนออกมาว่าใช้ทำอะไรได้กี่ชั่วโมง

Read more