iPad App : ควบคุมคอมพิวเตอร์ผ่าน iPad ด้วย Splashtop Remote Desktop

Splashtop เป็นแอพเพื่อใช้สำหรับควบคุมคอมพิวเตอร์ด้วย iPad คือมันจะจำลองหน้าคอมที่เปิดใช้อยู่ ณ ขณะนั้นมาใช้บน iPad …และการทดลองครั้งนี้ผมใช้กับ Notebook

Read more