ScribbleBoard for iOS 8 คีย์บอร์ดวาดรูปได้

เรื่องบางเรื่องมันไม่สามารถใช้คำพูดสื่อสารให้เข้าใจได้ง่าย เช่น บอกทาง รูปร่างสัตว์ สิ่งของ หรืออยากสื่อความหมายในแบบที่สติ๊กเกอร์มันไม่มี ลองใช้ ScribbleBoard

Read more